//////

W MIARĘ ZWIĘKSZANIA WIELKOŚCI DOSTAW

W miarę zwiększania wielkości dostaw. Wybór określonego wariantu transportu wpływa na różny czas real zacji za­mówienia: W miarę wydłużania się tego czasu rosną koszty z tytułu nie sprzedaży (koszty utraconych korzyści). Jeżeli zapas u odbiorcy został i oczekuje on na ponowną dostawę, to w takim przypadku ponosi on określony, kosz y (np. bezczynność urządzeń wytwórczych w zakładach przemysłowych „warów w sieci handlowej itp.). Wydłużenie się czasu dostay powoduje również wzr^ kosztów u dostawcy, gdyż towar znajdujący się w inaczej mówiąc wolniejsze dostawy obniżają koszty transportu, ale za to powodują wzrost kosztów nie zrealizowanej sprzedaży.

Read Comments

WADA DOSTAW BEZPOŚREDNICH

Wadą dostaw bezpośrednich może byó spóźnienie realizacji zamówień w stosunku do dostaw dokonywanych z magazynu rejonowego. Dostawy bezpośrednie mogą również powodować wzrost kosztów transportu, ponieważ typowa wielkość dostawy bezpośredniej jest z reguły mniejsza od wielkości dostawy magazynowej. Jednakie zastrzeżenia dotyczące opóźnienia dostaw bezpośrednich tracą swój sens, jezeh weźmie się pod uwagę inny sposób transportu (zamiast na przykład ^sportu kolejowego transport samochodowy, a tym bardziej lotniczy). W ten sposób wyższe koszty transportu rekompensują oszczędności na kosztach magazynowania. Pod j mając decyzje w sprawie stosowania dostaw bezpośrednich należy więc brać pod „wagę wJe takich czynników, jak: charakter produktu (wartość jednostkowa, narażenie na zepsucie, sezonowość itp.), pożądana szybkość i koszty dostawy, rozmiar albo ciężar typowej partii zakupu oraz odległość.

Read Comments

OBSŁUGA WIELU RYNKÓW

Może on obsługiwać te rejony czterema sposobami, tj. poprzez: dostawy wyrobów bezpośrednio z zakładu wytwórczego do odbiorców zlokalizowanych we wschodnich rejonach kraju,  dostawy wyrobów do magazynu (magazynów) znajdujących się w rejonach wschodnich, dostawy części konstrukcyjnych wyrobu do zakładu montażowego, zlokalizo­wanego w rejonach wschodnich,  uruchomienie drugiego zakładu wytwórczego w rejonach wschodnich.Pierwszy z tych wariantów może mieć uzasadnienie na przykład w, przypadku produktów o dużej objętości i cenie (duże, ciężkie urządzenia techniczne o malej częstotliwości zakupu). Dostawy takich produktów powodują duze koszty załadunku. Jest oczywiste, że koszty te będą mniejsze wówczas, kiedy towar będzie bezpośrednio dostarczany z zakładu wytwórczego do odbiorcy.

Read Comments

KORZYŚCI LOKALIZACJI

Korzyści lokalizacji zakładu Wytwórczego blisko obsługiwanego rynku albo źródeł surowców zależą głównie od kosztów przemieszczania gotowych wyrobów i kosztów produkcji. Przedsiębiorstwo wybierające jedną z możliwości musi wnikli­wie ocenić nie tylko aktualne alternatywne koszty, ale również alternatywne koszty w przyszłości (koszty przewidywane), bowiem parametry rachunku ekonomicznego mogą zmieniać się w czasie.Przedsiębiorstwo takie dysponuje kilkoma wariantami strategii w zakresie fizycz- nej dystrybucji. Rozważmy sytuację producenta, którego zakład wytwórczy zloka­lizowany jest np. w centrum kraju, zamierzającego objąć zasięgiem swoje] działal­ności wschodnie rejony kraju (np. województwa lubelskie, rzeszowskie, przemys le itp.).

Read Comments

OBSŁUGA JEDNEGO RYNKU

Rynkiem takim może być małe miasto, które obsługuje np. mala piekarnia albo drukarnia, lub region (np. określony rynek regionalny obsługiwany przez browar). Przedsiębiorstwo tego typu lokalizuje często ten jeden zakład w środku obsługiwa­nego rynku, ponieważ koszty obsługi wzrastają wraz z odległością. Zakład dalej położony musi bowiem ponosić wyższe koszty transportu. W pewnych sytuacjach usytuowanie zakładu w pewnej odległości od obsługiwanego rynku może być jednak ekonomicznie uzasadnione, a wyższe koszty transportu mogą być zrekompensowane przez niskie koszty robocizny czy surowców, a przede wszystkim niższą cenę działki pod budowę takiego zakładu.

Read Comments